26 January 2023

CASE STUDY: Hotel Monarc | Loreca x RevControl

Two companies that, when they work together, can achieve unprecedented results for hotels. Read on for a case study at Hotel Monarc in Ostend, on the Flemish coast.

(De Nederlandse versie van deze blog is te vinden onderaan deze pagina)

“In the second half of 2022, the hotel had a RevPAR increase of 78 percent!”

Revenue Management goes much further than just a right pricing strategy: it's about offering the right room, at the right price, to the right guest, at the right time, through the right channel.

Because revenue management covers so many facets, an optimal revenue management strategy requires input from many different sides. And this is where Loreca and RevControl meet. Two companies that, when they work together, can achieve unprecedented results for hotels. Read on for a case study at Hotel Monarc in Ostend, on the Flemish coast.

Hotel Monarc

Hotel Monarc is a four-star boutique hotel by the sea in Ostend. This renovated mansion from the 19th century has been transformed with great taste and an eye for detail into an exclusive boutique hotel with 21 rooms.

Since July 2022, they have been working with Loreca to optimize their visibility on Booking.com, and with RevControl to ensure that they are always priced correctly. And the numbers don't lie: if we compare the second half of 2022 with H2 2021, we not only see the occupancy increase by 19%, but the ADR has also increased by 25%! An unprecedented success, of course, but a comparison with a "corona year". Also when we compare to 2020 (111% increase in RevPAR), so we look back to 2019. Hold on, compared to H2 2019, by implementing RevControl and Loreca, this hotel has seen a 72% increase in the occupancy rate and 36% in ADR. This equates to an overwhelming 127% increase in RevPAR. That's more than doubled!

Of course, such figures should be compared to market data and rising inflation. In the second half of 2022, the hotel obtained a discounted RevPar increase of 78%. The cost of RevPar or the customer acquisition cost remained limited to an increase of 9%.

RevContol and Loreca are extremely proud of this wonderful result and see it as confirmation that the collaboration is paying off for hotels.

Loreca

But what does Loreca actually do? You've probably heard of SEO, but of BEO? Loreca is a Belgian start-up that specializes in the online presence of hoteliers on OTAs. First, they will draw up an online strategy. To then pour that strategy into a unique algorithm, the booking engine optimization algorithm (BEO). The BEO algorithm ensures that there is always a top position on the channels with the most traffic, to maximize visibility and bookings. Loreca is therefore actually moving away from the traditional model of revenue management, in which price and occupancy determine the equation. In Loreca's innovative revenue management, visibility is central to the mix in order to perform optimal revenue management. Because who is seen, is booked. A recent study by Expedia group also confirms this; 75% of all bookings are made from hotels within the first 7 search results. And let that be Loreca's speciality.

Do you want to know what Loreca can do for you? Book an appointment here!

RevControl

RevControl is the Dutch Revenue Management System. Using smart algorithms, they calculate price advice for the next 365 days every 15 minutes. This includes looking at historical data & booking pace to calculate an expected occupancy, but also events and of course prices from the competitors influence the price advice that RevControl gives. This way, you are always priced correctly and you get the optimal return.

In addition to price advice, RevControl also offers extensive reports that make the life of a Revenue Manager a lot easier. Hotels that have chosen to use RevControl always see a significant increase in their turnover.

Match Loreca x Revcontrol

The BEO algorithm ensures that the demand within a geographical area is shifted to the integrated accommodation. Once the demand increases, the yielding options of Revcontrol start to work extra optimally, because then an optimal market price can be found. So when the demand increases, Revcontrol ensures a perfect price and Loreca ensures a maximum number of bookings, then when the bookings come in, Revcontrol ensures a maximum increased price. And so both systems accelerate each other.

 


 

“In de tweede helft van 2022 had het hotel een RevPAR stijging van 78 procent!”

Revenue Management gaat veel verder dan enkel een juiste pricing-strategie: het gaat om het aanbieden van de juiste kamer, tegen de juiste prijs, aan de juiste gast, op het juiste moment, via het juiste kanaal.

Doordat revenue management zoveel facetten beslaat, is er voor een optimale revenue managementstrategie input nodig van veel verschillende kanten. En dit is waar Loreca en RevControl elkaar ontmoeten. Twee bedrijven die, wanneer ze samenwerken, ongekende resultaten kunnen behalen voor hotels. Lees snel verder voor een case study bij Hotel Monarc in Oostende, aan de Vlaamse kust.

Hotel Monarc

Hotel Monarc is een viersterren boetiekhotel aan zee in Oostende. Dit gerenoveerd herenhuis uit de 19de eeuw is met veel smaak en oog voor detail omgetoverd tot een exclusief boetiek hotel met 21 kamers.

Sinds juli 2022 werken zij met Loreca om hun zichtbaarheid op Booking.com te optimaliseren, én met RevControl om te zorgen dat ze altijd juist geprijsd staan. En de cijfers liegen er niet om: vergelijken we de tweede helft van 2022 met H2 2021, zien we niet alleen de bezetting met 19% toenemen, ook de ADR is met 25% gestegen! Een ongekend succes natuurlijk, maar wel een vergelijking met een “coronajaar”. Zo ook wanneer we met 2020 gaan vergelijken (111% stijging in RevPAR), dus we blikken terug naar 2019. Hou je vast: vergeleken met H2 2019 heeft dit hotel, door implementatie van RevControl en Loreca, een toename van 72% gezien in de bezettingsgraad en 36% in ADR. Dit komt neer op een overweldigende 127% toename in RevPAR. Dat is méér dan verdubbeld!

Natuurlijk dienen dergelijke cijfers vergeleken te worden met de marktdata en de toenemende inflatie. In de tweede helft van 2022 verkreeg het hotel een verdisconteerde stijging van RevPar van 78%.

RevContol en Loreca zijn enorm trots op dit prachtige resultaat en zien dit als bevestiging dat de samenwerking haar vruchten afwerpt voor hotels.

Loreca

Maar wat doet Loreca nu eigenlijk? Van SEO heb je waarschijnlijk al gehoord maar van BEO? Loreca is een Belgische start-up die zich gespecialiseerd heeft in de online aanwezigheid van hoteliers op OTA’s. Als eerst gaan ze een online strategie opstellen. Om dan vervolgens die strategie te gaan gieten in een uniek algoritme, het booking engine optimalisatie algoritme (BEO). Het BEO algoritme zorgt ervoor dat er altijd een toppositie te vinden is op de kanalen waar er het meeste traffic opzit, om zo de zichtbaarheid én de boekingen te gaan maximaliseren. Loreca stapt dus eigenlijk af van het traditionele model van revenue management, waarbij prijs en bezetting de vergelijking bepalen. Bij het innovatieve revenue management van Loreca, staat zichtbaarheid centraal in de mix om optimaal revenue management te kunnen uitvoeren. Want wie gezien wordt, wordt geboekt. Zo bevestigd een recente studie van Expedia Group dit ook; 75% van alle boekingen worden geboekt van hotels binnen de eerste 7 zoekresultaten. Én laat dat nu net de specialiteit van Loreca zijn.

Wil je weten wat Loreca kan betekenen voor jouw? Boek dan hier een afspraak!

Revcontrol

RevControl is hét Nederlandse Revenue Management System. Doormiddel van slimme algoritmes berekenen zij ieder kwartier opnieuw prijsadviezen voor de komende 365 dagen. Hierbij wordt o.a. gekeken naar historische data & booking pace om een verwachte bezetting te berekenen, maar ook events en natuurlijk prijzen van de concurrenten beïnvloeden de prijsadviezen die RevControl geeft. Op die manier sta je altijd juist geprijsd en haal je het optimale rendement.

Naast prijsadviezen biedt RevControl ook uitgebreide rapportages die het leven van een Revenue Manager een stuk makkelijker maken. Hotels die ervoor hebben gekozen gebruik van RevControl te gaan maken, zien altijd een flinke stijging in hun omzet.

Match Loreca x Revcontrol

Het BEO algoritme zorgt dat de vraag binnen een geografisch gebied verschoven wordt naar de geïntegreerde accommodatie. Eens de vraag toeneemt, beginnen de yielding opties van RevControl extra optimaal te werken, want dan kan er een optimale marktprijs gevonden worden. Dus als de vraag toeneemt zorgt RevControl voor een perfecte prijs én zorgt Loreca voor een maximaal aantal boekingen. Als de boekingen dan binnenlopen, zorgt RevControl voor een maximaal verhoogde prijs. En zo accelereren beide systemen elkaar.

Edwin Leenheer, Director Of Operations

Edwin LeenheerDirector Of Operations

Thinking of trying RevControl?
Talk to Edwin now

Discuss possibilities or book a demo

Book a demo Get in touch

More blogs

All blogs